فناوری‌های جدید با فرسایش خاک مقابله می‌کند

دشتیاری منطقه‌ای در جنوب سیستان و بلوچستان است. منطقه‌ای که تحت تاثیر فرسایش خندقی یا همان گالی‌ها قرار دارد. در این نوع از فرسایش آبراهه‌های فرسایش یافته در سطح زمین، به اندازه ای بزرگ می‌شوند که امکان عبور و مرور وسایل کشاورزی ممکن نیست.

گسترش آبراهه‌های فرسایش یافته، عاملی است که دشت‌ها و زمین‌های کشاورزی را از بین می‌برد. اما این موضوع در ستاد توسعه فناوری‌های آب، خشکسالی، فرسایش و محیط زیست معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری مورد توجه قرار دارد تا با توسعه راهکارهای فناورانه جلوی پیش‌روی گالی‌ها را گرفت.

در این زمینه نیز نشستی با حضور پرویز گرشاسبی معاون آبخیزداری سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری و داود نیک نامی رییس پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری به میزبانی ستاد برگزار و در آن آخرین وضعیت منطقه دشتیاری بررسی شد. همچنین در این نشست حاضران گزارشی از آخرین اطلاعات منطقه دشتیاری، اقدامات انجام شده و پیش رو و منابع و اعتبارات موردنیاز ارائه کردند.

طبق برآورد صورت گرفته، عدم تخصیص به موقع منابع، موجب شده سرعت پیشروی خندق ها و گالی های ناشی از فرسایش خاک، از اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه در منطقه پیشی گرفته و اعتبار موردنیاز اقدامات زیرساختی از ده سال پیش سیر صعودی داشته باشد.

در این نشست پس از ارائه شرکت مشاور، راهکارهای فناورانه با هدف کاهش هزینه های اجرایی و افزایش اثربخشی اقدامات مورد بررسی قرار گرفت و تاکید شد در ابتدا باید با شناسایی نقاط بحرانی، به صورت پایلوت، مجموعه ای از فناوری های جدید و موثر، شناسایی و در این نقاط با مشارکت اعتباری و اجرایی همه دستگاه های متولی و با محوریت سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور و با تکیه بر ظرفیت شرکت های فناور و دانش بنیان اجرایی شود.

کلمات کلیدی
//isti.ir/ZMAp