اهداف بلند مدت

ايجاد هماهنگي، هم افزايي و يافتن حلقه هاي مفقوده بين نهادهاي علمي- فناوري، اقتصادي و فرهنگي فعّال كشور در زمينه هاي حفظ منابع آب، مقابله با خشكسالي و فرسايش خاك، حفظ محيط زيست در جهت منافع ملّي و نيل به اهداف سند چشم‌انداز 20 ساله كشور 

بستر سازي، توسعه، آموزش و ترويج فعاليت‌هاي مربوط به موضوعات آب، خشكسالي، فرسايش و محيط زيست

افزايش سهم توليد محصولات دانش بنيان و خدمات مبتني بر دانش و فناوري داخلي با كاربردي نمودن و تجاري سازي نتايج حاصل از پژوهش ها در مراكز دانشگاهي و تحقيقاتي در زمينه هاي فوق

استقرار الگوي بومي از همكاري وسيع ملي با مشاركت دولت، بنگاه‌هاي خصوصي، نهادهاي علمي- تحقيقاتي و بهره‌مندي از ابزارهاي توسعه فناوري (از جمله مالكيت فكري، حمايت‌هاي مالي و پولي) و ارتباطات بين‌الملل در زمينه هاي موضوعيت ستاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

اهداف ميان و كوتاه مدت

شناخت وضع موجود (فرصت ها، تهديدها و چالش ها)

تهيه و تدوين نقشه راه و سند راهبردي توسعه فناوري آب، خشكسالي، فرسايش و محيط زيست و تصويب در شوراي عالي انقلاب فرهنگي

حمايت از برنامه هاي محوري دانشگاه ها، مراكز تحقيقاتي و شركتهاي دانش بنيان و تجاري سازي طرح ها

بكارگيري منابع و ظرفيتهاي تخصصي انساني و ساير امكانات موجود در كشور در بخش هاي دولتي، غيردولتي، دانشجويان و نخبگان و انجمن هاي علمي به منظور ايجاد همكاري وسيع ملي 

هماهنگي و هم افزايي با ساير ستادها جهت تقويت فعاليتهاي اولويت دار بين رشته اي

ارتقاي سطح علمي و فناوري در مراكز دانشگاهي و تحقيقاتي به منظور كسب مقام نخست در منطقه و دستيابي به جايگاه شايسته جهاني بر اساس نقشه جامع علمي كشور

فایل ها

//isti.ir/XZ2