دکتر نادرقلی ابراهیمی

دبیر کارگروه تخصصی توسعه فناوری‌های آب خشکسالی فرسایش و محیط زیست

 

رتبه علمي: دانشیار پژوهشی

دكتري: سازه های آبی

كارشناسي ارشد: تاسیسات آبیاری

كارشناسي: آبیاری و زهکشی

 

فایل ها

//isti.ir/XV1