اعضای حقوقی شورای ستاد

1.       جناب آقای دکتر خاوازی (سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی)

2.       جناب آقای دکتر تجریشی (سازمان حفاظت محیط زیست)،

3.       جناب آقای دکتر سروش (وزارت نیرو)،

4.       جناب آقای دکتر مرتضوی( وزارت نفت)،

5.       جناب آقای دکتر جنیدی( وزارت بهداشت)،

6.       جناب آقای دکتر ابراهیمی(دبیر ستاد)،

7.       جناب آقای دکتر پرهمت (دبیر کارگروه آب)،

8.       جناب آقای دکتر شریفی(دبیر کارگروه خشکسالی و تغییر اقلیم)،

9.       جناب آقای دکتر گرجی( دبیر کارگروه فرسایش خاک)،

10.   جناب آقای دکتر اسماعیلی(دبیر کارگروه محیط زیست)،

11.   جناب آقای مهندس قانع (دبیر کارگروه ترویج، فرهنگ سازی و توسعه فناوری)،

اعضای حقیقی شورای ستاد

12.    جناب آقای دکتر ساداتی نژاد،

13.   جناب آقای دکتر بهرامی،

14.   جناب آقای دکتر متکان،

15.   جناب آقای دکتر صادقی،

 

فایل ها

//isti.ir/X12