عناوین پیشنهادی راه‌حل‌های فناورانه به منظور حل چالش‌های موجود در مطالعات آب‌های ژرفی

 

ردیف

عنوان

1

مروری بر مطالعات تعیین سن آب زیرزمینی در ایران و احصا کمبودها و تعیین جهت گیری در مطالعات آینده- برآورد میزان تغذیه و سن آب های آبرفتی

2

ارائه مفهوم تجدیدپذیری منابع آب زیرزمینی در ایران با اندازه گیری سن تعدادی از آبخوان ها در شرق کشور

3

ارزیابی ستون چینه شناسی چاه های شماره 1 و 2 سیستان و پیوستگی و قرابت آن ها

4

سیال حفاری دوست دار محیط زیست پایه آبی (فاقد نمک های محلول، فلزات سنگین، آلاینده های بیولوژیکی)

5

بازخوانی زمین شناسی شرق ایران و موقعیت و هندسه دگر شکلی بلوک هلمند- لوت براساس MT/AMT

6

آبخوان های سازندی، ماهیت، تعریف، انواع، تاریخچه علم و نقش آن ها در گذشته، حال و آینده جهان و ایران

7

حکمرانی بهره برداری پایدار از آبخوان های سازندی: حکمرانی دولتی و مدیریت مردمی

8

تهیه نقشه آبخوان ها و پهنه بندی سن و ویژگی های فیزیکوشیمیایی آن ها

9

طراحی و ساخت ابزار نمونه برداری از آب در اعماق مختلف با استفاده از لوله حفاری و وایرلاین

10

طراحی، ساخت و استانداردسازی تجهیزات سرچاهی مناسب برای چاه های آب ژرف

11

بومی سازی، طراحی و ساخت پمپ های درون چاهی و ابزار برخط مدیریت عملکرد پمپ در سطح با دبی تولید، درجه حرارت و فشار بالا

12

بایو هیدروژئوشیمی منابع آب ژرف: نمونه موردی آبخوان آرتزین زابل

13

بومی سازی و بهینه سازی روش های پالایش آب های نامتعارف با استفاده از انرژی های نو تجدیدپذیر

14

تولید نرم افزارهای بومی جهت وارون سازی سه بعدی داده های الکترو مغناطیس به ویژه روش های پرکاربرد ادیومگنتوتلوریک و مگنتوتلوریک

15

مقایسه استفاده از آب ژرف با انواع دیگر آب‌های نامتعارف برای اهداف کشاورزی از دیدگاه اقتصادی و زیست محیطی

16

تاثیر آبیاری با آب ژرف بر روی رشد و تولید متابولیت های ثانویه گیاهان دارویی منطقه سیستان

17

بررسی امکان پرورش میگوی وانامی با استفاده از آب ژرف در شرایط گلخانه ای در منطقه سیستان

18

بررسی و امکان سنجی 10 گونه ماهی زینتی با استفاده ازآب ژرف

19

کارآیی آب چاه های ژرف سیستان در روش های کم آبیاری و آبیاری زیرسطحی بر عملکرد گل محمدی

20

جداسازی و شناسایی باکتری های گرما دوست سلولولیتیک و باکتری های نمک دوست تولید کننده آنزیم آسپاراژیتاز از آب های ژرف سیستان

21

ردیابی مسیر جریان آب های ژرفی در منطقه سیستان

22

امکان سنجی بومی سازی طراحی و ساخت دستگاه MT

//isti.ir/XRD9