موضوعات اولویت دار ستاد 


1.      فناوری­های شناسايي منابع جديد آب غیر متعارف

2.      فناوری­های مرتبط با استفاده از آب­هاي شور و زه آب

3.      فناوری­های مرتبط با بومي­سازي گياهان مقاوم و متحمل به شوری، خشکی و پر محصول در فضای آزاد و کنترل شده

4.      توسعه و بومي­سازي روش­هاي نوين كاهش مصرف آب و افزايش بهره­وري (سیستم­های انتقال و شبکه­های توزیع، آب و گیاه، آب و مزرعه، آب و حوضه، آب و واحدهای شرب، آب و واحدهای صنعتی)

5.      فناوری­های کاهش تبخیر بارش و کاهش تبخیر از سطوح آزاد آب (اعم از سطوح پلیمری و سیستم­های سایه­بان و  سلولهای خورشیدی) و طرح­های الگویی کاهش تبخیر

6.     فناوری­های مرتبط با علاج بخشی در دریاچه ارومیه

7.     فناوری کاهش آلودگی زیست محیطی

8.     فناوری نرم­افزاری در مدیریت خشکسالی و تغییر اقلیم

9.    فناوری­های جدید در آبیاری

10.   تهیه مدل بومی برآورد فرسایش آبی و بادی

11.   طرح­های الگویی بیومهندسی و بیومکانیکی برای حفاظت خاک و کنترل فرسایش

12. طرح­های الگویی تعادل بخشی منابع و مصارف آب زیرزمینی

13. فناوری­های مدیریت منابع آب

14.   فناوری­های مرتبط با کنترل ریزگرد

15.   فناوری­های مرتبط با حذف آلاینده های آب