ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان نشست بررسی چالش ها و راهکارهای توسعه منطقه دشتیاری

نشست بررسی چالش ها و راهکارهای توسعه منطقه دشتیاری

طی نشستی با حضور نمایندگان سازمان جنگل ها ف مراتع و آبخیزداری کشور، پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری و جمعی از متخصصین و نخبگان آشنا به منطقه دشتیاری به میزبانی ستاد، چالش ها و راهکارهای توسعه این منطقه بررسی شد.