بازدید از کارخانه لوله سازی هامون نایزه کاشان

لوله های چدن خاکستری قدیمی در کنار لوله های چدن نشکن جدید تولید کارخانه هامون نایزه ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان لوله های چدن خاکستری قدیمیبا قدمت بیش از 70 سال ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان لوله های چدن نشکن جدید تولید کارخانه هامون نایزه ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان توضیح انواع محصولات کارخانه ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان مواد اولیه کارخانه از ضایعات آهن ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان مواد اولیه کارخانه از ضایعات آهن ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان ذوب ضایعات آهن جهت تولید چدن ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان توضیح فرایند تفکیک مواد اولیه ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان کوره های ذوب ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان ایستگاه های مختلف خط تولید ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان ایستگاه های مختلف خط تولید ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان ایستگاه های مختلف خط تولید ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان دکتر جهانگیر پرهمت, ایستگاه های مختلف خط تولید ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان لوله های ضد زلزله با دامنه نوسان ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان