آیا سیل قابل پیشگیری است؟

8 اردی بهشت 1398 سیل

آیا سیل قابل پیشگیری است؟

به هر حال در طلیعه سال نو و بهار طبیعت حوادثی تأسف­بار در کشور روی داد که موجب قربانی شدن تعدادی از هموطنان و نیز خسارت زیادی به منابع اقتصادی و طبیعی کشور گردید.