بازدید دبیر ستاد توسعه فناور‌ی‌های آب، خشکسالی، فرسایش و محیط‌زیست از شرکت پارسیان جم

15 اردی بهشت 1398 بازدید دبیر ستاد توسعه فناور‌ی‌های آب، خشکسالی، فرسایش و محیط‌زیست از شرکت پارسیان جم

بازدید دبیر ستاد توسعه فناور‌ی‌های آب، خشکسالی، فرسایش و محیط‌زیست از شرکت پارسیان جم

به گزارش روابط عمومی ستاد توسعه فناوری ‌های آب، خشکسالی، فرسایش و محیط‌زیست، در تاریخ 98/02/14جناب آقای دکتر ابراهیمی دبیر ستاد از توانمندی ها و ظرفیت‌های شرکت پارسیان جم تولید‌کننده تجهیزات قفس‌های پرورش ماهی در دریا بازدید کردند.