مشارکت شرکت ها برای بومی سازی فناوری های زیرسیستم های نمک زدایی

28 خرداد 1398

مشارکت شرکت ها برای بومی سازی فناوری های زیرسیستم های نمک زدایی

اعضای کارگروه آب ستاد توسعه فناوری‌های آب، خشکسالی، فرسایش و محیط‌زیست، ضمن بررسی آخرین فناوری‌های نمک¬زدائی آب، مروری بر طرح‌های موردحمایت ستاد در این زمینه را انجام دادند.