ایجاد مرکز نوآوری تخصصی حوزه آب

4 تیر 1398 به همت ستاد توسعه فناوری های آب، خشکسالی، فرسایش و محیط زیست

ایجاد مرکز نوآوری تخصصی حوزه آب

با همکاری ستاد توسعه فناوری های آب، خشکسالی،فرسایش و محیط زیست معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و مرکز شتابدهی نوآوری پارک فناوری پردیس،راه کارهای راه اندازی نخستین مرکز نوآوری تخصصی حوزه آب بررسی شد.