دستیابی به فناوری توسعه ، اکتشاف، استعداد یابی ابرحوزه های آب تجدیدپذیر ژرف، افتخاری برای استان سیستان و بلوچستان و کشور

12 تیر 1398

دستیابی به فناوری توسعه ، اکتشاف، استعداد یابی ابرحوزه های آب تجدیدپذیر ژرف، افتخاری برای استان سیستان و بلوچستان و کشور

یکی از مهم ترین طرح های موردحمایت ستاد توسعه فناوری های آب، خشکسالی، فرسایش و محیط زیست معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در استان سیستان و بلوچستان، راه اندازی نخستین کارخانه توسعه فناوری اکتشاف منابع زیرزمینی و ابر حوزه های آب تجدیدپذیر ژرفی در منطقه مونا در این استان است.