برگزاري جلسه

18 تیر 1398

برگزاري جلسه"كارگروه آب ستاد توسعه فناوري‌هاي "آب، خشكسالي، فرسايش و محيط زيست "

جلسه كارگروه آب ستاد توسعه فناوري‌هاي "آب، خشكسالي، فرسايش و محيط زيست " از ساعت 30/7تا 10 صبح روز 18 تیر ماه جاری با حضور اعضاء حقیقی و حقوقی در محل معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تشكيل شد.