گامی بلند در راستای بومی سازی فناوری پرورش ماهی در قفس برداشته شد

8 مرداد 1398

گامی بلند در راستای بومی سازی فناوری پرورش ماهی در قفس برداشته شد

دبیر ستاد توسعه فناوری های آب، خشکسالی، فرسایش و محیط زیست معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از حمایت این ستاد برای بومی سازی صنایع مرتبط با پرورش ماهی در قفس خبر داد.