با مدیریت منابع آبی شدت طوفان های گرد و غبار را کاهش دهیم

26 مرداد 1398

با مدیریت منابع آبی شدت طوفان های گرد و غبار را کاهش دهیم

طوفان های گرد و غبار موضوعی است که که مشکلات جدی برای مردم بویژه در جنوب کشور ایجاد کرده است و به نظر می رسد مدیریت منابع آبی می تواند راهکاری برای برون رفت از این معضل باشد.