با بهره گیری از ظرفیت شرکت های دانش بنیان، محرومیت زدایی مناطق کم برخوردار شتاب خواهد گرفت.

11 شهریور 1398

با بهره گیری از ظرفیت شرکت های دانش بنیان، محرومیت زدایی مناطق کم برخوردار شتاب خواهد گرفت.

با مشارکت ستاد توسعه فناوری های آب، خشکسالی، فرسایش و محیط زیست و بنیاد علوی و با استفاده از ظرفیت شرکت های دانش بنیان، محرومیت زدایی مناطق کم برخوردار، شتاب خواهد گرفت.