توسعه فناوری استفاده از پسماندها و ضایعات کشاورزی و منابع طبیعی

29 مهر 1398 فراخوان:

توسعه فناوری استفاده از پسماندها و ضایعات کشاورزی و منابع طبیعی

بهره‌گیری از تولیدات کشاورزی و منابع طبیعی در سطح کشور همواره با تولید مقادیر انبوهی از ضایعات و پسماند کشاورزی اعم از زراعت، باغبانی، جنگل و .... همراه است که بعضاً در برخی از مناطق با سوزاندن آن سبب آلودگی گسترده مناطق اطراف می‌گردد.