فراخوان توسعه فناوري‌هاي استحصال رطوبت هوا، استحصال شبنم و چگالش رطوبت هوا

4 آبان 1398

فراخوان توسعه فناوري‌هاي استحصال رطوبت هوا، استحصال شبنم و چگالش رطوبت هوا

فراخوان دریافت پیشنهادیه توسعه"فناوري‌هاي استحصال رطوبت هوا، استحصال شبنم و چگالش رطوبت هوا"