بازدید دبیر ستاد توسعه فناوری های آب، خشکسالی، فرسایش و محیط زیست از پارک علم و فناوری خراسان

12 آذر 1398

بازدید دبیر ستاد توسعه فناوری های آب، خشکسالی، فرسایش و محیط زیست از پارک علم و فناوری خراسان

دبیر ستاد توسعه فناوری های آب، خشکسالی، فرسایش و محیط زیست معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری طی سفر یک روزه به مشهد، از پارک علم و فناوری خراسان بازدید کردند.