منطقه سیستان، پیشگام اجرای فناوری های نو در حوزه آب خواهد بود.

14 دی 1398

منطقه سیستان، پیشگام اجرای فناوری های نو در حوزه آب خواهد بود.

دکتر ابراهیمی دبیر ستاد توسعه فناوری های آب، خشکسالی، فرسایش و محیط زیست به همراه جمعی از اعضای شورای ستاد طی بازدیدی از منطقه سیستان، روند پیشرفت طرح های مورد حمایت ستاد در این منطقه را مورد بررسی قرار دادند.