فناوری‌های کاهش تبخیر آب‌های سطحی گسترش می‌یابد

15 دی 1398 با برگزاری رویداد «رویداد کاهش تبخیر آب‌های سطحی»

فناوری‌های کاهش تبخیر آب‌های سطحی گسترش می‌یابد

«کاهش تبخیر آب‌های سطحی» عنوان رویداد نوآورانه‌ای است که با هدف توسعه فناوری‌های مرتبط با حفظ منابع آب‌های سطحی با حمایت ستاد توسعه فناوری های آب، خشکسالی، فرسایش و محیط زیست برگزار می‌شود.