ظرفیت های منطقه بلوچستان برای اجرای طرح های فناورانه حوزه آب مورد بازدید قرار گرفت

15 دی 1398

ظرفیت های منطقه بلوچستان برای اجرای طرح های فناورانه حوزه آب مورد بازدید قرار گرفت

دبیر ستاد توسعه فناوری های آب، خشکسالی، فرسایش و محیط زیست از ظرفیت های منطقه بلوچستان به منظور اجرای طرح های توسعه فناوری بازدید کرد.