کشت کاکتوس بیابان‌زدایی می‌کند

19 بهمن 1398

کشت کاکتوس بیابان‌زدایی می‌کند

چند سال پیش بود که سازمان خوار و بار جهانی راهکاری برای مبارزه با خشکسالی در کشورهای کم آب ارائه داد. کاشت گونه‌ای از کاکتوس آن راهکار بود. گونه‌ای که زادگاه و خانه‌اش مکزیک و امریکای لاتین است. این گونه اواخر دهه 80 به کشور وارد شد اما کشت آن به صورت پراکنده تنها در نقاطی از کشور انجام شد.