بازدید دبیر ستاد توسعه فناوری های آب، خشکسالی، فرسایش و محیط زیست از فرایند تولید قالب براکت قفس های پرورش ماهی

23 بهمن 1398

بازدید دبیر ستاد توسعه فناوری های آب، خشکسالی، فرسایش و محیط زیست از فرایند تولید قالب براکت قفس های پرورش ماهی

به گزارش روابط عمومی ستاد، با توجه به ضرورت توجه به امنیت غذایی و همچنین کاهش منابع آبزیان در دریا به دلیل صیدهای بی رویه، طراحی ,ساخت, مونتاژ و نصب قفس های پرورش ماهی در دریا به عنوان یکی از صنایع مهم نقش بسزایی در تامین امنیت غذایی و مدیریت منابع آبزیان در دریا دارد