فناوری های قابل کاربرد در مدیریت سیلاب

22 فروردین 1398 فناوری های قابل کاربرد در مدیریت سیلاب

فناوری های قابل کاربرد در مدیریت سیلاب

پیشگیری و مقابله با سیل نیازمند استفاده از فناوری های نوین در راستای استفاده از نعمت خدادادی بارش و کاهش خسارت منتجه از آن می باشد. دستیابی به اهداف فوق با استفاده از فناوری های نوین در موضوعات زیر محقق خواهد شد: