دلایل علمی بارشهای اخیر

24 فروردین 1398

دلایل علمی بارشهای اخیر

دبیر ستاد توسعه فناوری های آب، خشکسالی، فرسایش و محیط زیست دلایل علمی بارشهای اخیر/ چگونگی بهره مندی از منافع سیل را تشریح نمودند.