رییس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی:

17 خرداد 1393 رییس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی:

رییس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی:

متمردین اجرای قانون ملی ایمنی زیستی پیگیری قضایی می‌شوند