تفاهم‌نامه مشترک میان معاونت علمی و شرکت سوئز فرانسه منعقد شد

26 خرداد 1395 برای گسترش فعالیت های مشترک در حوزه آب و خشکسالی؛

تفاهم‌نامه مشترک میان معاونت علمی و شرکت سوئز فرانسه منعقد شد

تفاهم نامه همکاری مشترک میان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری اسلامی ایران و شرکت فرانسوی سوئز در راستای گسترش فعالیت های مشترک منعقد شد.