اجرای سیستم تصفیه جامع آب و حذف آرسنیک از روستاهای شهرستان آق قلا

6 خرداد 1397 سیستم تصفیه جامع آب و حذف آرسنیک

اجرای سیستم تصفیه جامع آب و حذف آرسنیک از روستاهای شهرستان آق قلا

با حمایت ستاد توسعه فناوری¬های آب، خشکسالی فرسایش و محیط زیست معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری پروژه حذف آرسنیک از مجتمع آبرسانی صحنه استان گلستان که تامین کننده آب صدها خانوار روستایی در شهرستان آق قلا می¬باشد اجرا شد.