کارگاه بهره برداری و نمک زدایی از آب دریا در کشور های حوزه جاده ابریشم

15 شهریور 1395 برگزاری کارگاه آموزشی

کارگاه بهره برداری و نمک زدایی از آب دریا در کشور های حوزه جاده ابریشم

کارگاه آموزشی بهره برداری و نمک زدایی از آب دریا در کشور های حوزه جاده ابریشم" در تاریخ 19 مهرماه الی 8 آبان ماه، 1395 در شهر تیانجین کشور چین برگزار می گردد.