اولین نشست سراسری شرکت­ های نوآور، کار آفرین و دانش­ بنیان حوزه انرژی های تجدیدپذیر

20 تیر 1396

اولین نشست سراسری شرکت­ های نوآور، کار آفرین و دانش­ بنیان حوزه انرژی های تجدیدپذیر

این نشست با موضوع تحلیل چالش­ های شرکت­های دانش بنیان، مزایای کسب گواهی دانش بنیانی، تشریح فرآیند بررسی صلاحیت شرکت­ های متقاضی گواهی دانش بنیانی و بررسی و تبیین مشکلات حوزه کسب و کار انرژی ­های تجدیدپذیر برگزار خواهد گردید.