پروژه نصب و راه اندازی دستگاه های ارتفاع سنج سطح آب

22 خرداد 1397 دستگاه های ارتفاع سنج سطح آب

پروژه نصب و راه اندازی دستگاه های ارتفاع سنج سطح آب

پروژه نصب و راه اندازی دستگاه های ارتفاع سنج سطح آب در سطح چهار حوزه آبخیز استان تهران مورد حمایت ستاد توسعه فناوری های آب، خشکسالی، فرسایش و محیط زیست معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری قرار گرفت.