با کار برنامه ای در ستاد توسعه فناوری آب، خشکسالی، فرسایش و محیط‌زیست هم‌افزایی ایجاد می‌شود.

6 تیر 1397

با کار برنامه ای در ستاد توسعه فناوری آب، خشکسالی، فرسایش و محیط‌زیست هم‌افزایی ایجاد می‌شود.

دکتر نادرقلی ابراهیمی دبیر ستاد توسعه فناوری‌های آب، خشکسالی، فرسایش و محیط‌زیست معاونت علمی و عضو هیأت علمی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری از اولویت‌های تازه این ستاد را ایجاد هم‌افزایی میان نخبگان و بخش های فعال در حوزه وظایف این ستاد عنوان کرد.