برگزاری جلسه کارگروه آب

9 تیر 1397 برگزاری جلسه

برگزاری جلسه کارگروه آب

چهارمین جلسه کارگروه آب ستاد توسعه فناوری آب، خشکسالی، فرسایش و محیط زیست در سال جاری روز یکشنبه مورخ 1397/4/3 در محل دبیرخانه ستاد برگزار شد.