برگزاری جلسه بررسی وضعیت پروژه‌های ستاد توسعه فناوری آب، خشکسالی، فرسایش و محیط زیست

20 تیر 1397 برگزاری جلسه

برگزاری جلسه بررسی وضعیت پروژه‌های ستاد توسعه فناوری آب، خشکسالی، فرسایش و محیط زیست

جلسه شورای اجرایی ستاد در راستای تعیین اولویت‌های فناوری کارگروه‌ها، شرح آخرین وضعیت پروژه‌های ستاد و ارائه برنامه زمان بندی جلسات کارگروه‌ها در تاریخ بیستم تیر ماه 1397در محل ستاد توسعه فناوری‌های آب، خشکسالی، فرسایش و محیط زیست برگزار شد.