همکاری سایر ستادهای معاونت علمی با ستاد توسعه فناوری های آب، خشکسالی، فرسایش و محیط زیست برای حل مسئله سازگاری با کم آبی

31 تیر 1397 همکاری برای حل مسئله سازگاری با کم آبی

همکاری سایر ستادهای معاونت علمی با ستاد توسعه فناوری های آب، خشکسالی، فرسایش و محیط زیست برای حل مسئله سازگاری با کم آبی

ستاد توسعه فناوری‌های آب، خشک‌سالی، فرسایش و محیط‌زیست معاونت علمی با ستادهای توسعه فناوری معاونت علمی برای حل مسئله خشک‌سالی همکاری می‌کند