رصد فناوری­ های تصفیه فاضلاب در کشورهای پیشرفته و تدوین درخت فناوری مربوطه مبتنی بر شناسایی، بومی­ سازی برنامه و به کارگیری آن

13 مرداد 1397

رصد فناوری­ های تصفیه فاضلاب در کشورهای پیشرفته و تدوین درخت فناوری مربوطه مبتنی بر شناسایی، بومی­ سازی برنامه و به کارگیری آن

ستاد توسعه فناوری­ های آب، خشکسالی، فرسایش و محیط زیست از طرح "رصد فناوری­ های تصفیه فاضلاب در کشورهای پیشرفته و تدوین درخت فناوری مربوطه مبتنی بر شناسایی، بومی­ سازی برنامه و به کارگیری آن" به منظور دستیابی به اهداف مذکور حمایت نموده است.