افزایش همکاری ستاد و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

6 شهریور 1397 نشست بین ستاد و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

افزایش همکاری ستاد و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

در جلسه ای که با حضور مدیر کل محترم نظارت بر طرح های عمرانی وزارت علوم، تحقیقات فناوری و دبیر ستاد برگزار گردید بر افزایش همکاری ها در راستای اجرای طرح های فناورانه تاکید شد.