هم افزایی اقدامات فی ما بین  ستاد  توسعه فناوری های آب، خشکسالی، فرسایش و محیط زیست و ستاد  توسعه زیست فناوری در اجرای طرحهای فناورانه

12 شهریور 1397 هم افزایی اقدامات فی ما بین ستاد توسعه فناوری های آب، خشکسالی، فرسایش و محیط زیست و ستاد توسعه زیست فناوری در اجرای طرحهای فناورانه

هم افزایی اقدامات فی ما بین ستاد توسعه فناوری های آب، خشکسالی، فرسایش و محیط زیست و ستاد توسعه زیست فناوری در اجرای طرحهای فناورانه

نشست ستاد توسعه فناوری های آب، خشکسالی، فرسایش و محیط زیست و ستاد توسعه زیست فناوری در تاریخ دهم شهریور 1397در محل ستاد توسعه فناوریهای آب، خشکسالی، فرسایش و محیط زیست معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برگزار گردید.