توسعه تعاملات  بین موسسات سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و ستاد توسعه فناوری های آب، خشکسالی، فرسایش و محیط زیست

20 شهریور 1397 نشست در راستای هم افزایی بین سازمانی

توسعه تعاملات بین موسسات سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و ستاد توسعه فناوری های آب، خشکسالی، فرسایش و محیط زیست

جلسه ای با حضور دبیر، قائم مقام ستاد، مسئولین کارگروه های ستاد و رؤسای موسسات سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی (رئیس پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری کشور، رئیس موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، رئیس موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، معاون پژوهش، فناوری و انتقال یافته های موسسه تحقیقات خاک و آب) و مدیر کل دفتر امور فناوری سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در تاریخ 17 شهریور 1397 در محل دفتر ستاد تشکیل شد.