برگزاری ششمین نمایشگاه نوآوری و فناوری ربع رشیدی

15 مهر 1397 برگزاری ششمین نمایشگاه نوآوری و فناوری ربع رشیدی

برگزاری ششمین نمایشگاه نوآوری و فناوری ربع رشیدی

برگزاری ششمین نمایشگاه نوآوری و فناوری ربع رشیدی (RINOTEX 2018) در تاریخ 10الی 14 آبان ماه سال جاری در شهر تبریز