با پشتیبانی صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران معاونت علمی ارائه راهکارهای تازه برای تولید آب بهداشتی از فاضلاب محقق شد

5 آبان 1397 با پشتیبانی صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران معاونت علمی ارائه راهکارهای تازه برای تولید آب بهداشتی از فاضلاب محقق شد

با پشتیبانی صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران معاونت علمی ارائه راهکارهای تازه برای تولید آب بهداشتی از فاضلاب محقق شد

توليد پلاستيك زيستي و آب بهداشتي از فاضلاب كارخانه نوشابه‌سازي در يك بيوراكتور غشايي يكپارچه نوين با رژيم جريان پيوسته خوراك و تخليه منقطع با قابليت حذف همزمان كربن و مواد مغذي عنوان پژوهشی است که توسط محققان دانشگاه رازی کرمان انجام شد.