جلسه با مدیر کل دفتر خاک و آب سازمان حفاظت محیط زیست

13 آبان 1397 جلسه با مدیر کل دفتر خاک و آب سازمان حفاظت محیط زیست

جلسه با مدیر کل دفتر خاک و آب سازمان حفاظت محیط زیست

جلسه ای با حضور مدیر کل دفتر خاک و آب سازمان حفاظت محیط زیست، نماینده صندوق ملی محیط زیست و اعضای اجرایی شورای ستاد برگزار شد