جلسه شورای ستاد

17 آذر 1397 جلسه شورای ستاد

جلسه شورای ستاد

در جلسه شورای ستاد آب معاون علمی و فناوری رییس جمهوری با تاکید بر ایجاد اکوسیستم نوآوری در تمامی حوزه های علمی بیان نمودند: حوزه آب و انرژی نیازمند توجه بخش خصوصی و مردم است.