پویایی شبکه آزمایشگاهی با اجرای ایده‌های جدید

4 دی 1397 پویایی شبکه آزمایشگاهی با اجرای ایده‌های جدید

پویایی شبکه آزمایشگاهی با اجرای ایده‌های جدید

دبیر شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی معاونت علمی گفت: شبکه آزمایشگاهی مثل یک موجود زنده نیازمند نوآوری، رشد و اجرای ایده‌های جدید است.