تغییرات حجم آب دریاچه ارومیه

4 دی 1397 تغییرات حجم آب دریاچه ارومیه

تغییرات حجم آب دریاچه ارومیه

مدیر دفتر استانی ستاد احیای دریاچه ارومیه در آذربایجان غربی گفت: حجم آب دریاچه ارومیه ۴۷۰ میلیون مترمکعب افزایش یافته است.