جلسه كارگروه توسعه فناوری آب

11 دی 1397 جلسه كارگروه

جلسه كارگروه توسعه فناوری آب

جلسه بررسی وضعیت پایلوت شورورزی و گزارش مجری پایلوت در تاریخ 97/10/8در محل ستاد توسعه زیست فناوری برگزار شد.