اولین جلسه کارگروه ترویج، فرهنگ سازی و توسعه فناوری ستاد

16 دی 1397 جلسه کارگروه ترویج، فرهنگ سازی و توسعه فناوری ستاد توسعه فناوری های آب، خشکسالی، فرسایش و محیط زیست

اولین جلسه کارگروه ترویج، فرهنگ سازی و توسعه فناوری ستاد

این جلسه در تاریخ 1397/10/9در محل معاونت علمی و فناوری برگزار شد.