سی و سومین مراسم انتخاب و معرفی نمونه ‌های ملی  بخش کشاورزی

16 دی 1397 سی و سومین مراسم انتخاب و معرفی نمونه ‌های ملی بخش کشاورزی

سی و سومین مراسم انتخاب و معرفی نمونه ‌های ملی بخش کشاورزی

"سی و سومین مراسم انتخاب و معرفی نمونه ‌های ملی بخش کشاورزی" با حضور وزیر جهادکشاورزی در سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی برگزار شد